ماه رمضان

اهمیت بسته بندی و عملکرد آن

رقابت در بازار امروزی نیازمند داشتن یک استراتژی مناسب در همه امور برای شرکتها و سازمانهاست.شرکتها باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا کسب میکنند محصولاتی با شرایط موردنظر را تولید نمایند تا در صحنه رقابت بازار باقی بمانند.در بازاریابی، بستهبندی یک بخش مهم از هرمحصول و نام تجاری است. در طول تصمیمگیری برای خرید، بستهبندی با ایجادیک درک کلی ازمحصول به مصرف کننده کمک میکند تا آن را ارزیابی کرده و حق انتخاب درست را برای او فراهم میسازد. جهت بهرهمندی هرچه بیشتر از مزیته ای بسته بندی، نخست لازم است تا مولفه ها و عناصربسته بندی و همچنین فرآیند ذهنی خریداران در تصمیمگیری برای خرید، شناسایی گردد. هدف این پژوهش نقش و اهمیت و تاثیر تبلیغات در امر بسته بندی محصولات شرکتها و اثرگذاری آن بر میزان خرید مصرفکنندگان میباشد
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها